نوشته‌ها

پایان مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام در جشنواره پایان یافت.
ثبت نام در جشنواره تا ۲۵ دی ماه تمدید یافته بود و مهلت ارسال ایده ها و طرح ها به پایان رسیده است.

رویدادهای آتی جشنواره در راه اند!